81-198, Pogórze

Gdynia, Trójmiasto, Pomorskie

Telefon: +48 501-595-153

E-mail: zapytania@setlight.pl

Home / Projekty UE 

Z przyjemnością informujemy, że firma SETLIGHT realizuje projekt pod nazwą "Wdrożenie systemu energooszczędnych, inteligentnych reflektórów prowadzących LED oraz instalacji fotowoltaicznej".
 

„IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE dla OSI PRIORYTETOWEJ 13. ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU) REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Dzięki realizacji niniejszego projektu do oferty Wnioskodawcy wdrożona zostanie nowa innowacyjna „Usługa BLACKTRAX”.Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących do wdrożenia usługi. Całkowite nakłady inwestycyjne w ramach niniejszego projektu wynoszą 2 458 670,37 PLN. Koszty kwalifikowalne wynoszą 1 998 919,00 PLN. Pokryte zostaną częściowo z dotacji oraz ze środków własnych Wnioskodawcy. Przewiduje się sfinansowanie wkładu własnego środkami własnymi przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania wnioskowanego projektu wynosi 1 099 405,45 PLN, co stanowi 55,00% kosztów kwalifikowanych projektu. 

...